Članovi

Članstvo u LAG-u može biti redovito i počasno. LAG “Bura” im 67 članova koji se sastoje od javnog, civilnog i gospodarskog sektora. U javni sektor spadaju JLS Jasenice, Posedarje, grad Obrovac, Vrsi, Zemunik Donji, Starigrad, Ražanac, Poličnik, Novigrad.

Redoviti članovi LAG-a mogu postati jedinice lokalne samouprave, znanstvene i stručne ustanove, udruge i druge pravne osobe  te državljani Republike Hrvatske koji pokažu interes da se bave djelatnostima LAG-a, a koji prihvate Statut LAG-a. Pravne osobe ostvaruju prava u LAG-u putem svojih predstavnika u LAG-u sukladno posebnim propisima.

Redoviti članovi LAG-a moraju imati sjedište odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a. Počasni članovi LAG-a mogu postati pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj LAG-a.

Prava i obveze članova su:

  • sudjelovanje u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a,
  • odlučivanje o sredstvima i imovini LAG-a i drugim pitanjima utvrđenim Statutom i drugim aktima,
  • dogovaranje i međusobna suradnja radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
  • sudjelovanje u aktivnostima od zajedničkog interesa,
  • provođenje zajednički dogovorene aktivnosti,
  • biranje i budu birani u tijela LAG-a,
  • redovito i pravodobno obaviještenje o radu LAG-a i njegovih tijela te financijskom poslovanju LAG-a,
  • plaćanje članarine,
  • čuvanje i promicanje ugleda LAG-a te se pridržavanje odredbi Statuta i drugih akata.

Pristupni obrazac:

Pristupnica

Odluka_o_imenovanju_predstavnika_u_LAG-u_Bura-OBRTI

Odluka_o_imenovanju_predstavnika_u_LAG-u_Bura-OPG

Odluka_o_imenovanju_predstavnika_u_LAG-u_Bura-TD

Odluka_o_imenovanju_predstavnika_u_LAG-u_Bura-Udruge